Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 31 maart 2015
1.
Deskundigenbijeenkomst 'Eerste Kamer en democratische controle in de EU'

De commissie evalueert de deskundigenbijeenkomst over de 'Eerste Kamer en democratische controle in de EU' van 31 maart 2015. De commissie zal op basis van de uitgewerkte conclusies van de bijeenkomst verder spreken over mogelijke concrete vervolgstappen. Dan kunnen ook andere Kamercommissies en zonodig de Kamer als geheel betrokken worden.

2.
Voorbereiding Interparlementaire Conferenties COSAC tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

De commissie stemt in met het voorstel om ter voorbereiding van de Interparlementaire Conferenties COSAC tijdens het EU-Voorzitterschap een politieke voorbereidingsgroep in te stellen bestaande uit zes leden (drie leden uit de commissie EUZA van de Eerste Kamer en drie leden uit de commissie EUZA van de Tweede Kamer). Vanuit de Eerste Kamer worden de volgende leden voorgedragen om in deze politieke voorbereidingsgroep plaats te nemen:
- Tineke Strik (GroenLinks, Voorzitter commissie EUZA)
- Nico Schrijver (PvdA, Vicevoorzitter commissie EUZA)
- Joris Backer (D66, lid commissie EUZA)

3.
33873

Goedkeuring tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 7 april 2015.

4.
Toezeggingen T01191, T01907, T01712, T01941, T01939, T01940,

De commissie besluit naar aanleiding van de bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 13 maart 2015 over het halfjaarlijkse toezeggingenrappel als volgt:
De status van de toezeggingen met nummer T01191 (deels voldaan), T01907 (openstaand) en T01941 (openstaand) blijft ongewijzigd.
De toezeggingen met nummer T01712, T01939 en T01940 worden als voldaan beschouwd.

5.
T01937

Toezegging Internet voor ouderen (33.877)

De commissie besluit om de beoordeling van de status van de toezegging (T01937), besproken naar aanleiding van de ontvangst van de brief van de staatssecretaris van SZW van 19 maart 2015, vooralsnog aan te houden in afwachting van de reactie van het lid Nagel (50PLUS).

6.
Griffiersconferentie op 12-13 maart 2015 te Rome

De commissie neemt het verslag van de Griffiersconferentie gehouden op 12-13 maart 2015 voor kennisgeving aan.

7.
Rondvraag

Naar aanleiding van de rondvraag vraagt het lid Backer (D66) naar de mogelijkheden om deel te nemen aan het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer met de Europarlementariƫrs op 2 april 2015.
Het lid Elzinga (SP) is voornemens tijdens de Algemene Europese Beschouwingen in zijn bijdrage in te gaan op TTIP en CETA.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman