Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 31 maart 2015
1.
34013

Onderzoek in lichaam

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

2.
34034

Implementatie richtlijn over aanvallen op informatiesystemen

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek, onder voorbehoud van inbreng, te houden op 14 april 2014.

3.
T02053

Toezegging informeren van de Kamer in een voortgangsrapportage over de financiering van het programma KEI (34.000 VI)

Bespreking van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 24 maart 2014 (34000 VI, Y) wordt aangehouden tot 14 april 2014.

4.
Rondvraag

Op voorstel van het lid Strik (GroenLinks) besluit de commissie een brief te richten aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over uitvoering van de motie-Strik c.s. over de ratificatie van drie protocollen (33750 VI, M) en toezegging T02051 over toezending brief inzake rapportage over de stand van zaken van deze ratificaties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren