Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 31 maart 2015
1.
32402

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 7 april 2015.

2.
33509

Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De commissie besluit op 21 april 2015 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

Naar aanleiding van dit wetsvoorstel organiseert de commissie op 13 april 2015 (17:00 -20:00 uur) een deskundigenbijeenkomst.
Om een goede planning van de beschikbare ruimte in de plenaire zaal mogelijk te maken, zal de leden worden verzocht vóór dinsdag 7 april 2015 17:00 uur per e-mail aan de staf te melden welke leden voornemens zijn de deskundigenbijeenkomst bij te wonen en welke personen namens welke fractie als introducé(e) aanwezig zullen zijn.

3.
Uitvoering trekkingsrecht persoonsgebonden budget

Brief van de staatssecretaris van VWS van 24 maart 2015 in reactie op brief van 25 februari 2015 (verslag schriftelijk overleg 25657, A)

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van 24 maart 2015 en besluit de op verzoek van de Tweede Kamer uit te voeren onafhankelijke evaluatie naar de oorzaken van de ontstane uitvoeringsproblemen bij het trekkingsrecht pgb af te wachten. De staatssecretaris zal de Kamer op de hoogte stellen welke lessen uit die evaluatie zijn te trekken. Die informatie zal, zodra beschikbaar, ter bespreking geagendeerd worden.
De commissie verzoekt de staf na te gaan op welke termijn de uitkomst van de evaluatie te verwachten valt.

4.
Ratificatie Biogeneeskundeverdrag

Brief van de minister van VWS van 20 maart 2015 (34000 XVI, E)

De commissie neemt de brief van 20 maart 2015 voor kennisgeving aan.

5.
Rondvraag

a. De leden Ganzevoort (GroenLinks) en Linthorst (PvdA) merken op dat de commissie KOREL overweegt schriftelijk overleg te voeren over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering BES (Kamerstukken 1/2, 2014/15, 32487, B/2).
b. Het lid Flierman (CDA) verzoekt het verslag van het mondeling overleg met de minister van VWS over curatieve zorg in krimpregio's, gehouden op 10 maart 2015, ter bespreking te agenderen in de commissievergadering van 7 april 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer