Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 april 2015
1.
Voorlegging ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 en ontwerpregeling programmatische aanpak stikstof [aangehouden]

Brief van de staatssecretaris van EZ van 31 maart 2015 in reactie op brief van 2 maart 2015 (verslag schriftelijk overleg 33669, K)

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van 31 maart 2015 besluit de commissie, op voorstel van de leden Reuten (SP), Vos (GroenLinks) en Koffeman (PvdD), tot een mondeling overleg met de staatssecretaris. De commissie verzoekt dit overleg op korte termijn in te plannen.

2.
Voorhang algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij

Brief van de staatssecretaris van EZ van 29 maart 2015 (Kamerstukken 1/2, 33979, N/73 en O/76)

De commissie besluit de staatssecretaris een brief te sturen over de behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit. Een conceptbrief zal per mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
E150002 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 [aangehouden]

Brief van de minister van Economische Zaken van 2 april 2015 in reactie op vragen over het EU-investeringsfonds van 3 maart 2015 (34164, A)

De commissie besluit op 21 april 2015 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Postbesluit (34024, C) te betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (34024). De commissie zal de minister hierover per brief informeren en hem verzoeken ten aanzien van het ontwerpbesluit geen onomkeerbare stappen te zetten.

5.
Rondvraag

- Het lid Vos (GroenLinks) attendeert de commissie er op dat de regering het wenselijk acht dat het wetsvoorstel Wet windenergie op zee (34058) door de Eerste Kamer wordt behandeld vóór het zomerreces.
- Het lid Koning (PvdA) informeert naar de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet in verband met de modernisering van de universele postdienstverlening (34024).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer