Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 mei 2015
1.
33.646

Uitbreiding meldingsplicht bij medisch-wetenschappelijk onderzoek

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
33509 - Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Brief van de minister van VWS van 13 mei 2015 inzake uitstel beantwoording nader voorlopig verslag (33509, E)

De commissie handhaaft de datum van 26 mei 2015 voor de plenaire behandeling, mits zij uiterlijk vrijdag 22 mei 2015 over de nadere memorie van antwoord kan beschikken. De voorzitter van commissie neemt hierover contact op met de minister van VWS.

3.
33683 - Verbetering wanbetalersmaatregelen

Brief van de minister VWS van 29 april 2015 met het verzoek de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden (33683, C)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 29 april 2015.

4.
Curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s.

Brief van de minister van VWS van 7 mei 2015 in reactie op commissiebrief van 15 april 2015 (verslag schriftelijk overleg, 33253, R)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

5.
T01992 en T01996 - Toezegging Bestuurlijke ondersteuning gemeenten en toezegging Privacy impact assessments sociaal domein

Brief van de minister van BZK van 28 april 2015 (33841, T)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezeggingen hiermee als voldaan.

6.
T01853 - Toezegging Regeldruk

Brief van de minister van VWS van 8 mei 2015 (33243, H)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.

7.
Rondvraag

Tijdens het debat over het verworpen wetsvoorstel Wet verbod verticale integratie (33362) zijn drie toezeggingen gedaan die vanwege de hun zelfstandige betekenis als toezegging aan de Kamer geregistreerd kunnen worden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer