Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 juni 2015
1.
34155

Goedkeuring Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 23 juni 2015.

2.
34100

Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

3.
Planning Algemene Financiële Beschouwingen en pakket Belastingplan 2016

De commissie herbevestigt de voorstellen van de commissie in vorige samenstelling om de Algemene Financiële Beschouwingen op 17 november 2015 en de plenaire beraadslaging over het pakket Belastingplan (onder voorbehoud) op 14/15 december 2015 te laten plaatsvinden, welke voorstellen het College van Senioren reeds heeft overgenomen in zijn besluitvorming.

Ten aanzien van de voorbereiding in commissieverband van het pakket Belastingplan verzoekt de commissie de technische briefing een week later te organiseren, op 24 november 2015. Het voorbereidend onderzoek zal dan plaatsvinden op 1 december 2015.

4.
Rondvraag

Op voorstel van de commissievoorzitter besluit de commissie om, in lijn met hetgeen in de Eerste Kamer gangbare praktijk is, wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zonder beraadslaging en zonder stemming zijn aanvaard, niet langer voor procedure te agenderen. De staf zal ervoor zorgdragen dat de termijnbrieven die wetsvoorstellen op het terrein van de commissie bevatten, ter informatie in het convocaat opgenomen worden.

Op voorstel van de commissievoorzitter besluit de commissie om te bezien in hoeverre zij de lijst van openstaande en deels voldane toezeggingen op haar werkterrein wenst op te schonen. Leden/fracties kunnen suggesties voor het afvoeren van toezeggingen tot en met 8 september 2015 aan de staf doorgeven. De verzamellijst met gedane suggesties zal vervolgens voor besluitvorming in de commissie worden geagendeerd.

Op voorstel van het lid Prast (D66) besluit de commissie om de bewindspersonen van Financiën uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.

Op voorstel van het lid Van Strien (PVV) spreekt de commissie over het mogelijk organiseren van een briefing over de wijze waarop het bruto nationaal inkomen wordt berekend dat de grondslag voor de EU-afdracht vormt. Zij besluit op 30 juni 2015 hierover nader te spreken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren