Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 juni 2015
1.
34059

Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 30 juni 2015. Zij besluit voorts dit wetsvoorstel gezamenlijk te behandelen met wetsvoorstel 34138 (digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie).

2.
34138

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 30 juni 2015. Zij besluit voorts dit wetsvoorstel gezamenlijk te behandelen met wetsvoorstel 34059 (vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht).

3.
34178

Goedkeuring en uitvoering Verdrag met Noorwegen over gebruik van penitentiaire inrichting Veenhuizen voor Noorse veroordeelden

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 30 juni 2015.

NB: na afloop van de vergadering zijn de woordvoerders bereid gevonden - op verzoek van de staatssecretaris van V&J - het voorbereidend onderzoek reeds op 23 juni te houden, m.h.o.o. een spoedige afronding van de behandeling van het wetsvoorstel. Beoogde datum van plenaire behandeling is 30 juni 2015. Dit ligt ter besluitvorming voor in de commissievergadering van 23 juni a.s.

4.
34039

Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 7 juli 2015.

5.
34081

Implementatie richtlijn strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 23 juni 2015.

6.
34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 8 september 2015.

7.
34096

Verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen door rechterlijke ambtenaren

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

8.
33308

Wet auteurscontractenrecht

De commissie besluit inbreng te leveren voor het (nader voorlopig) verslag op 23 juni 2015.

9.
34000 VI, AE

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 juni 2015 (34000 VI, AE) ter aanbieding van de tussenstand van de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijging gesubsidieerde rechtsbijstand. Zij stelt voorts vast dat de door de Nederlandse Orde van Advocaten ingestelde Commissie duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand eveneens op 8 juni 2015 tussenrapport heeft uitgebracht. De commissie houdt inhoudelijke bespreking en besluitvorming over de door haar gewenste follow-up aan totdat de eindrapportages van beide commissies zijn verschenen, welke zijn voorzien voor september respectievelijk oktober/november 2015.

10.
T02000

Toezegging AMvB ter informatie naar Kamer sturen (32.444)

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 29 mei 2015 (32444, J) ter aanbieding van een tweetal algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand voor kennisgeving aan. Zij besluit toezegging T02000 als voldaan aan te merken.

11.
Rondvraag

Op voorstel van de commissievoorzitter besluit de commissie in nieuwe samenstelling om de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.

Op voorstel van de commissievoorzitter besluit de commissie om te bezien in hoeverre zij de lijst van openstaande en deels voldane toezeggingen op haar werkterrein wenst op te schonen. Leden/fracties kunnen suggesties voor het afvoeren van toezeggingen tot en met 8 september 2015 aan de staf doorgeven. De verzamellijst met gedane suggesties zal vervolgens voor besluitvorming in de commissie worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren