Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 juni 2015
1.
34038

Goedkeuring Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel van rijkswet af te doen als hamerstuk.
Leden die inbreng wensen te leveren ten aanzien de uitvoering van het voorliggende verdrag zullen dat doen via de commissie voor V&J, die heeft voorgesteld op 7 juli 2015 het voorbereidend onderzoek te houden inzake het wetsvoorstel waarin de de uitvoering van het verdrag wordt geregeld (34039).
Na ontvangst van de memorie van antwoord zal worden bezien of er mogelijk aanleiding is tot inhoudelijke betrokkenheid van de commissie VWS bij genoemde uitvoeringswet.

2.
C EK, AB

Jaarbrief 2015 beleid met betrekking tot zbo's; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 23 juni 2015.
Tevens wordt op voorstel van het lid Kuiper (CU) besloten de commissie BiZa/AZ - die is belast met de regiefunctie ten aanzien van het POC-rapport - in overweging te geven na te gaan of er mogelijkheden zijn in enigerlei vorm te komen tot een commissieoverstijgend debat, waarin wordt bezien wat privatiseringen betekenen voor het functioneren van de rijksdienst. De jaarbrief 2015 zou daarbij kunnen worden betrokken.

3.
Mededelingen en informatie

- De commissie stelt op verzoek van enkele fracties voor het plenaire debat inzake het wetsvoorstel Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)(32402) te verplaatsen van 30 juni 2015 naar 7 juli 2015.
- Het lid Don (SP) gaat na of er bij andere fracties behoefte bestaat aan informeel overleg met koepelorgansaties over het wetsvoorstel Wkkgz (32402).
- De commissie verzoekt de staf op ambtelijk niveau bij het ministerie te informeren naar de stand van zaken met betrekking tot het aangehouden wetsvoorstel cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509) alsmede van de stand van zaken met betrekking tot het aangekondigde wetsvoorstel inzake het pgb-Zorgverzekeringswet (pgb-Zvw). Over laatstgenoemd onderwerp nam de Kamer op 16 december 2014 de motie-Ganzevoort aan (33362, M).

4.
Rondvraag

Naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV) verzoekt de commissie aan de staf om bij het ministerie na te gaan wat de stand van zaken is met betrekking tot toezegging T01997 inzake de aanpak van ouderenmishandeling. Dit mede naar aanleiding van het recentelijk verschenen SCP-rapport over ouderenmishandeling in Nederland.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer