Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Mededelingen en informatie

- De commissie stelt op verzoek van enkele fracties voor het plenaire debat inzake het wetsvoorstel Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)(32402) te verplaatsen van 30 juni 2015 naar 7 juli 2015.
- Het lid Don (SP) gaat na of er bij andere fracties behoefte bestaat aan informeel overleg met koepelorgansaties over het wetsvoorstel Wkkgz (32402).
- De commissie verzoekt de staf op ambtelijk niveau bij het ministerie te informeren naar de stand van zaken met betrekking tot het aangehouden wetsvoorstel cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509) alsmede van de stand van zaken met betrekking tot het aangekondigde wetsvoorstel inzake het pgb-Zorgverzekeringswet (pgb-Zvw). Over laatstgenoemd onderwerp nam de Kamer op 16 december 2014 de motie-Ganzevoort aan (33362, M).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer