Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Successiewet 1956 inzake vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur (31.930)

- 34002, O

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 1 juni jl. (34002, O) over de uitvoering en planning van een aantal openstaande toezeggingen en moties en besluit naar aanleiding daarvan het volgende:
- Toezegging T01183 (Evaluatie regeling ANBI’s en SBBI’s): de commissie verplaatst de deadline naar 1 juli 2016 en treedt hierover in nader schriftelijk overleg.
- Toezegging T01580 (Monitoring invloed bankenbelasting op de kredietverlening): deadline wordt 1 januari 2016;
- Toezeggingen T01962 (Monitoren grenseffecten van de accijnsverhogingen op brandstoffen), T01872 (Evaluatie ontvangsten brandstofaccijnzen in 2014) en T01955 (Uitvoering regeling begunstiging lokaal duurzaam opgewekte energie): status wordt voldaan;
- Motie-Van Boxtel c.s. (34002, H) ter beoordeling van de afzonderlijke fracties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren