Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 juni 2015




1.
34112

Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Zij stelt voor op 7 juli 2015 over het wetsvoorstel te stemmen.

2.
32550

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 22 september 2015 plenair te behandelen.

3.
C

Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Een meerderheid in de commissie is vooralsnog niet overtuigd van de noodzaak van een commissieoverstijgend debat, waarin wordt bezien wat privatiseringen betekenen voor het functioneren van de Rijksdienst. De commissie besluit hierover op 8 september verder te beraadslagen. De fractie van de ChristenUnie levert een schriftelijk voorstel voor zo'n debat aan.

4.
32769 / 33966, F

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten; Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 juni 2015 inzake Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (32769 / 33966, H) besluit de commissie op 7 juli 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister.

5.
T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 juni 2015 inzake afschrift van besluit op Wbmgp-aanvraag Capelle aan den IJssel (33797, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De status van toezegging T01895 blijft ongewijzigd.

6.
T02047

Toezegging Agenda Stad (33.659)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Economische Zaken, de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 26 juni 2015 inzake Voortgang Agenda Stad (33659, K) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02047 als deels voldaan.

7.
Rondvraag

De commissie besluit, mede in verband met toezegging T02031 (Kabinetsreactie naar aanleiding van uitkomsten consultatie), een brief aan de regering te sturen over het kabinetsstandpunt aangaande het wetsvoorstel inzake splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman