Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 30 juni 2015
1.
Gezamenlijke behandeling 34059 en 34138

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Rombouts), D66 (Backer), SP (Ruers) en PvdA (Beuving). De commissie bespreekt tevens de ingekomen uitnodiging voor een werkbezoek van de Raad van State aan Spir-it, de ict-dienstverlener van en voor de Rechtspraak. De leden Duthler (VVD) en Backer (D66) hebben interesse om hieraan deel te nemen.

2.
T02051

Toezegging toezending brief over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van drie protocollen (34.000 VI)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 18 juni 2015 en besluit naar aanleiding daarvan in schriftelijk overleg te treden. Het lid Strik (GroenLinks) zal hiervoor inbreng leveren. Een conceptbrief wordt op 7 juli 2015 ter vaststelling geagendeerd.

3.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit, mede in verband met toezegging T02031 (Kabinetsreactie naar aanleiding van uitkomsten consultatie), een urgente brief aan het kabinet te sturen over het uitblijvende kabinetsstandpunt aangaande het wetsvoorstel inzake splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De wens bestaat daarover van gedachten te wisselen voor indiening van een wetsvoorstel ter zake. Dit punt zal eveneens opgenomen worden in de commissie BiZa/AZ. De commissie besluit tevens in het najaar een gesprek te organiseren met de Raad van State (voortouw BiZa/AZ), de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad.

4.
Rondvraag

Naar aanleiding van een verzoek van het lid Beuving (PvdA) wenst de commissie het rapport van de onderzoekscommissie Hoekstra inzake de strafrechtelijke beslissingen van het openbaar ministerie naar aanleiding van de zaak Bart van U. op papier te ontvangen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren