Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juli 2015
1.
34036

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 8 september 2015.

2.
34196

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 8 september 2015.

3.
34155

Goedkeuring Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds

De SP-fractie (Van Apeldoorn) geeft aan nog in overweging te hebben of zij behoefte heeft aan het stellen van nadere vragen. Eventuele inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt uiterlijk vrijdag 10 juli 2015 geleverd.
De commissie stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 8 september 2015, onder het voorbehoud dat zij voorafgaand eindverslag kan uitbrengen.

4.
E150006, E150007 en E150012

Commissiemededeling: Een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie: vijf belangrijke actiegebieden; Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Commissiemededeling over fiscale transparantie ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking

De fracties van VVD (Van de Ven), SP (Elzinga) en mogelijk CDA (Van Rij) leveren uiterlijk vrijdag 10 juli 2015 inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrief zal per e-mail ter vaststelling aan de commissie worden voorgelegd.
De commissie besluit voorts om de staatssecretaris van Financiën in de tweede helft van september 2015 uit te nodigen voor een mondeling overleg over de (Europese) ontwikkelingen inzake fiscale transparantie en het actieplan vennootschapsbelastingstelsel. De commissie is voornemens om de reactie op de brief bij dit overleg te betrekken.

5.
T01651

Toezegging Gedrags- of integriteitscode als onderdeel van Europees bankentoezicht (33.400)

De commissie neemt de brief van de minister van Financiën van 29 juni 2015 (33400, AF) voor kennisgeving aan en besluit toezegging T01651 als voldaan aan te merken.

6.
33752, AA

Uitwerking oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 1 juli 2015 (33752, AA). Zij besluit vinger aan de pols te houden en het thema van pensioenen in eigen beheer op een later moment opnieuw te agenderen.

7.
34000 IX, D

Toezeggingen en motie-Backer

De commissie houdt bespreking van de brief van de minister van Financiën van 29 juni 2015 (34000 IX, D) aan tot 8 september 2015.

8.
T01653

Toezegging Bewaken ontwikkeling toezichtskosten DNB en AFM (33.400)

De commissie stelt een brief vast in reactie op de brief van de minister van Financiën van 1 juni 2015 (33400, AE). T01653 wordt afgevoerd, aangezien de beheersing van de toezichtskosten van DNB en AFM inmiddels een wettelijke verankering heeft.

9.
34002, P

Brief van de staatssecretaris van Financiën inzake afvalstoffenbelasting; stand van zaken heffing bij export en vrijstelling zuiveringsslib

De commissie stelt een brief vast op basis van inbreng van de CDA-fractie (Van Rij), in reactie op de brief van de minister van Financiën van 23 juni 2015 (34002, P).

10.
Grondslag EU-afdracht

De commissie stelt een brief vast op basis van inbreng van de PVV-fractie (Van Strien), met daarin een aantal vragen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

11.
34000, O

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie over spoedeisende wetsvoorstellen in de tweede helft van 2015 dan wel in het eerste kwartaal van 2016; Miljoenennota 2015

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de bewindspersonen van Financiën naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2015 (34000, O) over spoedeisende wetsvoorstellen op onder meer het terrein van Financiën. De door de staf te concipiëren conceptbrief zal per e-mail ter vaststelling aan de commissie worden voorgelegd. Dit onderwerp kan desgewenst ook aan de orde worden gesteld tijdens het op 22 september 2015 geplande kennismakingsgesprek met de bewindspersonen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren