Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 september 2015
1.
33691

Wijziging institutionele bepalingen van het decentrale bestuur

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 22 september 2015.

2.
T01605

Toezegging Overleg over wethoudersnorm (32.600)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2015 inzake voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector (32600, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als deels voldaan.

3.
T02049

Toezegging Oprichting vervoerregio's (33.659)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 juli 2015 inzake de voortgang van de vorming van vervoerregio's (33659, L) besluit de commissie dat de toezegging nog open staat. De minister schrijft in zijn brief met betrekking tot Zuid-Holland:

"Ik heb de betrokken partijen laten weten dit najaar inzicht te verwachten in de onderlinge afspraken, waarmee een uitkomst wordt gerealiseerd in lijn met eerdergenoemde wens van uw Kamer."

De commissie gaat ervan uit dat de minister de vinger aan de pols houdt met betrekking tot de wens van de Kamer tot oprichting van een vervoerregio en de Kamer dit najaar informeert.

4.
32769 / 33966, F

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten; Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Bespreking van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 augustus 2015 inzake beantwoording vragen over de markttoets bij erfpachtgrond (32769/33966, I) wordt aangehouden tot 22 september 2015.

5.
Gesprek met Raad van State

De commissie wenst een informeel gesprek met leden van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de kabinetsplannen voor splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 27 oktober 2015.

6.
Mededelingen en informatie

Het lid Bikker (CU) meldt dat haar fractie nog werkt aan een voorstel voor een commissieoverstijgend debat, waarin wordt bezien wat privatiseringen betekenen voor het functioneren van de Rijksdienst.

7.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Barth (PvdA) stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek met betrekking tot de Novelle initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34105) op 6 oktober 2015 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman