Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 8 september 2015
1.
33348

Wet natuurbescherming

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 29 september 2015.

Voorts besluit de commissie een deskundigenbijeenkomst te houden. Een voorbereidingsgroep wordt daartoe ingesteld, bestaande uit de leden Atsma (CDA), Vos (GroenLinks) en Teunissen (PvdD). De voorbereidingsgroep maakt een startnotitie die op 22 september 2015 zal worden besproken.

2.
Verantwoorde groei melkveehouderij - 33979

Brief van de staatssecretaris van EZ van 2 juli 2015 inzake productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij (33979, 98)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Meijer), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Kuiper), PvdD (Koffeman) en SGP (Schalk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
E150009 - Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa

Brief van de minister van EZ van 13 juli 2015 in reactie op brief van 22 juni 2015 (verslag schriftelijk overleg 34211, A)

De commissie besluit de brief van 13 juli 2015 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
E150014

Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030

De commissie besluit op 22 september 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5.
E150015

Commissiemededeling inzake de rol van nationale stimuleringsbanken (NPB's) bij de facilitering van het Investeringsplan voor Europa

De commissie besluit op 22 september 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

6.
Voorhang ontwerpbesluit elektriciteit en gas

Brief van de minister van EZ van 27 augustus 2015 naar aanleiding van brief van 13 juli 2015 (verslag schriftelijk overleg 34199, B)

De commissie neemt kennis van de brief van 27 augustus 2015 en besluit deze brief, mede in het licht van het uit te voeren Energieakkoord, aan de orde te stellen tijdens het kennismakingsgesprek met de minister van EZ op 6 oktober a.s.

7.
T01919 - Toezegging sociale innovatie

Brief van de minister van EZ van 13 juli 2015 (34000 XIII, K)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen.

8.
Toezeggingen T01606 en T01610 n.a.v. evaluatie Aanbestedingswet 2012

Brief - met bijlagen - van de minister van EZ van 8 juli 2015 inzake evaluatie Aanbestedingswet 2012 (34252, A)

De commissie besluit ten aanzien van toezegging T01606 in schriftelijk overleg te treden met de minister van EZ naar aanleiding van de brief van 8 juli 2015. Een conceptbrief wordt ter vaststelling geagendeerd op 22 september 2015.

De commissie besluit voorts toezegging T01610 af te voeren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer