Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 8 september 2015
1.
34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Bijsterveld), D66 (Engels), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Bikker).

2.
33488 en T02001

Wet tegengaan huwelijksdwang

De commissie besluit om de nadere procedure van wetsvoorstel 33488 alsmede de bespreking van de status van toezegging T02001 aan te houden tot 22 september 2015.

3.
T01446, T01448 en T01451

Toezegging Monitoren effecten van de plannen van het kabinet op de heffing voor verschillende loterijen en eventueel aanpassen van de heffing (32.264); Toezegging Onafhankelijke uitvoering vergunningverlening en toezicht bij de Kansspelautoriteit en opname daarvan in bindende beleidsregels (32.264); Toezegging Bekendmaking sanctiebesluiten Kansspelautoriteit (32.264)

De commissie neemt de reactie van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 augustus 2015 op de brief van de commissie van 30 september 2014 (verslag schriftelijk overleg; 32264, I) voor kennisgeving aan en besluit toezeggingen T01446 en T01451 als voldaan aan te merken.

4.
Actualisatie van de toezeggingenregistratie

Een aantal fracties doet suggesties voor het als voldaan aanmerken c.q. afvoeren van openstaande of deels voldane toezeggingen, teneinde de toezeggingenregistratie te actualiseren. De verzamellijst van gedane suggesties wordt in de vergadering van 22 september 2015 voor besluitvorming geagendeerd.
De commissie besluit voorts, op voorstel van het lid Hoekstra (CDA), om halfjaarlijks te bezien in hoeverre de toezeggingenregistratie opnieuw actualisatie behoeft.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 31 augustus 2015 (34000 VI, AG) inzake de verlenging van de werkzaamheden van de Commissie onderzoek kostenstijgingen rechtsbijstand. Zij besluit om een reactie op deze brief te sturen. De staf stelt een concept op.

Naar aanleiding van de termijnbrief van 4 september 2015 inzake door de Tweede Kamer (zonder beraadslaging en) zonder stemming aanvaarde wetsvoorstellen besluit de commissie om het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers te verbeteren (34148) alsmede het wetsvoorstel uitvoering richtlijn jaarrekening (34176) voor procedure te agenderen op 22 september 2015.

6.
Rondvraag

Op voorstel van het lid Van Bijsterveld (CDA) besluit de commissie om voor te stellen om de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel-Recourt, Oskam en Segers inzake opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30538), voorzien voor 6 oktober 2015, te verplaatsen naar 27 oktober 2015.

Op voorstel van de commissievoorzitter besluit de commissie om op 22 september 2015 te bespreken of zij wenst voor te stellen om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel forensische zorg (32398) thans voort te zetten, zoals is verzocht door de minister van Veiligheid en Justitie tijdens het kennismakingsgesprek met de commissies V&J en I&A/JBZ d.d. 8 september 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren