Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 september 2015
1.
33691

Wijziging institutionele bepalingen van het decentrale bestuur

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Van Bijsterveld).

2.
32769 / 33966, F

Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten; Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 augustus 2015 inzake beantwoording vragen over de markttoets bij erfpachtgrond (32769/33966, I) wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 september 2015 (34000 VII, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

Rappel:

T01605: de commissie had reeds op 8 september 2015 besloten de toezegging als deels voldaan aan te merken.
T02030: de toezegging staat nog open.
T02031: de toezegging is voldaan.
T02047: de status van de toezegging is deels voldaan. Er is geen aanleiding deze status te wijzigen.
T02048: de in de reactie van de minister genoemde brief heeft geen betrekking op deze toezegging, maar op T02049. De toezegging staat dus nog open.

Vooruitblik:

T01603: de toezegging staat nog open.
T02070: de commissie heeft nog niet bevestigd gekregen dat de toezegging is overgedragen. Deze staat daarom nog open.
T02071: de toezegging staat nog open.
T02108: de toezegging staat nog open.
T02109: de toezegging staat nog open.

4.
Rondvraag

De commissie stelt voor het debat over het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (32550) - antwoord initiatiefnemers en regering - op 10 november 2015 voort te zetten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman