Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 22 september 2015
1. T02031

Toezegging Kabinetsreactie naar aanleiding van uitkomsten consultatie (30.585)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie van 11 september 2015 inzake wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak (30585, N) wensen de commissies per brief hun teleurstelling uit te spreken over de door de regering gevolgde procedure. De commissies beschouwen toezegging T02031 wel als voldaan.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman