Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 22 september 2015
1. Deskundigenbijeenkomst Wet natuurbescherming (33348)

De commissie besluit de bijeenkomst te houden op maandag 26 oktober 2015.
Voorts heeft de commissie besloten over de globale opzet van de bijeenkomst, de te behandelen thema's en de uit te nodigen inleiders.

2. E150014

Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van PVV (Dercksen) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. E150015

Commissiemededeling inzake de rol van nationale stimuleringsbanken (NPB's) bij de facilitering van het Investeringsplan voor Europa

De commissie besluit de Commissiemedeling voor kennisgeving aan te nemen.

4. Toezeggingen T01606 - Toezegging Meenemen aspecten in evaluatie en zenden brief

Brief - met bijlagen - van de minister van EZ van 8 juli 2015 inzake evaluatie Aanbestedingswet 2012 (34252, A)

De commissie besluit de conceptbrief te versturen zoals deze geagendeerd staat.

5. Besluit houders van dieren (verbod op deelname met wilde dieren aan circussen etc.)

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 10 september 2015 (28286, N)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 29 september 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer