Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 september 2015
1. 34208

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 29 september 2015.

2. 34196

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 6 oktober 2015.

3. 34300 IX, A en B

De commissie neemt kennis van de reacties van de minister van Financiën en van de staatssecretaris van Financiën van 18 september jl. op de brieven van de commissie van 17 juli jl. inzake de motivering van spoedeisende wetsvoorstellen op de respectievelijke beleidsterreinen van de beide bewindspersonen (verslagen schriftelijk overleg; 34300 IX, A en B). Zij besluit deze correspondentie te betrekken bij het kennismakingsgesprek van de commissie met de bewindspersonen dat later dezelfde middag gepland staat.

4. 34302, B

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën van 15 september jl. inzake fiscale moties en toezeggingen voor kennisgeving aan. Zij besluit om toezeggingen T02117 en T01581 als voldaan aan te merken en verder om de deadline van T01298 te verplaatsen naar 1 januari 2016.

5. Actualisatie van de toezeggingenregistratie

In vervolg op de vergadering van 8 september jl. besluit de commissie om toezeggingen T01369, T01401, T01578 en T01582 af te voeren.

6. Mededelingen en informatie

De commissie stemt in met het aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een briefing over enkele recent gepubliceerde rapporten.

De commissie stemt in met het voorstel om op 27 oktober 2015 een technische briefing door het CBS te laten verzorgen over de berekening van het bruto nationaal inkomen dat de grondslag voor de EU-afdracht vormt.

De commissie neemt kennis van de uitnodiging voor de interparlementaire conferentie (IPC) Artikel 13 op 9-10 november 2015 in Luxemburg. De leden Elzinga (SP) en Postema (PvdA) geven aan belangstelling te hebben om aan deze IPC deel te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren