Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 september 2015
1.
34195

Totstandkoming personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en mogelijk maken van meertalige buitenschoolse opvang

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 6 oktober 2015.

2.
33863, I

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 18 september 2015 in reactie op de brief van de commissie van 24 juni 2015 (verslag schriftelijk overleg, 33863, I) voor kennisgeving aan.

3.
SER-advies arbeidsmigratie

De commissie stelt de brief, in reactie op de brief van de minister van SZW van 16 juni 2015 met de kabinetsreactie op het SER-advies (33475, I), ongewijzigd vast.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt het Voorstel voor een aanbeveling van de Raad over de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (COM(2015)462) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren