Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 22 september 2015
1.
34148

Verbetering inschrijving koop van een registergoed in de openbare registers

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

2.
34176

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

3.
33994

Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), SP (Wezel) en PvdA (Beuving).

4.
34011

Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Van Rij), SP (Wezel), PvdA (Beuving).

5.
33488 en T02001

Wet tegengaan huwelijksdwang

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 24 november 2015.

De commissie besluit daarnaast om toezegging T02001 als voldaan aan te merken, gelet op het rapport 'Zo zijn we niet getrouwd: een onderzoek naar de omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap' dat is ontvangen als bijlage bij de memorie van antwoord (33488, C).

6.
34016 (R2036)

Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 29 september 2015.

7.
32398

Wet forensische zorg

De commissie bespreekt of zij wil voorstellen om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel forensische zorg (32398) thans voort te zetten, zoals is verzocht door de minister van Veiligheid en Justitie tijdens het kennismakingsgesprek met de commissies Veiligheid en Justitie en Immigratie en Asiel / JBZ-Raad dat op 8 september jl. plaatsvond. Nu de commissie de harmonisatie van de rechtsposities van personen die gedwongen zorg ontvangen nog immer van groter belang acht dan een snelle inwerkingtreding van de verbeteringen die wetsvoorstel 32398 beoogt, besluit zij om vast te houden aan haar voornemen om de behandeling verder aan te houden, teneinde dit wetsvoorstel gezamenlijk te behandelen met het wetsvoorstel zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31996) en het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399).

8.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de uitnodiging voor een workshop over de rol van parlementariërs op het gebied van terrorismebestrijding, georganiseerd door het International Institute for Justice and Rule of Law (IIJ) op 27-28 oktober 2015. Het lid Wezel (SP) geeft aan interesse te hebben om deze workshop bij te wonen.

9.
Rondvraag

Het lid Engels (D66) geeft aan dat zijn fractie de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 31 augustus jl. betreffende de voortgang van de vorming van de nationale politie graag ter bespreking in de commissie geagendeerd zou zien. De commissie stemt hiermee in en besluit dat dit punt op 29 september 2015 aan de orde komt.

Op voorstel van de commissievoorzitter besluit de commissie om het wetsvoorstel eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34067) en het wetsvoorstel eigen bijdrage voor verblijf in justitiële inrichting (34068), waarvan in beide gevallen het voorbereidend onderzoek op 29 september 2015 gepland staat, gezamenlijk te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren