Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 september 2015
1.
34204

Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen

De commissie besluit de procedure aan te houden, teneinde dit voorstel parallel te behandelen met het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2016 (34198) dat thans nog bij de Tweede Kamer in behandeling is.

2.
34220

Fiscale verzamelwet 2015

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 13 oktober 2015.

3.
34208

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Knapen), D66 (Prast) en PvdA (Postema).

4.
34036

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De commissie besluit op 6 oktober 2015 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. Daarnaast besluit de commissie om voor te stellen het wetsvoorstel onder voorbehoud te agenderen voor plenaire behandeling inclusief stemming op 27 oktober 2015. Bij dit voorstel wordt het verzoek overgebracht dat de staatssecretaris van Financiën doet in zijn brief d.d. 28 september jl. (34036, D) om het wetsvoorstel uiterlijk 27 oktober 2015 in stemming te brengen.

5.
34302, C

De commissie neemt de reactie van de staatssecretaris van Financiën van 24 september jl. op de brief van de commissie van 8 juli jl. (verslag schriftelijk overleg; 34302, C), met daarin vragen van de leden van de CDA-fractie n.a.v. de brief die de staatssecretaris op 23 juni jl. zond over de afvalstoffenheffing (34002, P), voor kennisgeving aan.

6.
E150006, E150007 en E150012

Commissiemededeling: Een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie: vijf belangrijke actiegebieden; Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied; Commissiemededeling over fiscale transparantie ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking

De commissie neemt kennis van de reactie van de staatssecretaris van Financiën van 22 september jl. op de brief van de commissie van 20 juli jl. (verslag schriftelijk overleg; 34254 / 34261, A), met daarin vragen van de leden van de fracties van VVD, CDA en SP over het Europese pakket fiscale transparantiemaatregelen (E150006/7) en het actieplan vennootschapsbelastingstelsel (E150012). Zij besluit de staatssecretaris uit te nodigen voor een mondeling overleg in de eerste helft van november 2015 en de antwoordbrief bij dit overleg te betrekken.

7.
Rondvraag

N.a.v. een vraag van het lid Hoekstra (CDA) over eventuele schriftelijke voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen, welke op 17 november 2015 zullen plaatsvinden, besluit de commissie de procedure van de Miljoenennota 2016 (34300) te bespreken op 6 oktober 2015.

T.a.v. twee incidentele suppletoire begrotingswetsvoorstellen inzake verwerving kunstwerk (34285 en 34286) neemt de commissie nota van de wens deze spoedig te behandelen. Vooralsnog moet worden afgewacht wanneer de behandeling door de Tweede Kamer wordt afgerond.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren