Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 27 oktober 2015
1. 34109

Erfgoedwet

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Krikke) en SP (Gerkens). De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de inbreng van de fractie van de VVD. De fracties van D66 en de ChristenUnie sluiten zich aan bij de eerste vraag van de fractie van de VVD.

2. 34264

Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 10 november 2015 te houden.

3. 34272

Erkenning van grensoverschrijdende beroepskwalificaties in de EU-lidstaten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 3 november 2015 te houden.

4. Toezeggingenrappel OCW

Het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 oktober 2015 inzake reactie op halfjaarlijks rappel toezeggingen (34300 VIII, A) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in de reactie genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

T01570: de toezegging blijft op deels voldaan staan, in afwachting van de volgende voortgangsrapportage.

T01822: de toezegging wordt afgevoerd. De commissie wacht op de uitvoering van de nieuwe toezegging (nog niet geregistreerd) de motie-Pijlman c.s. over een integrale visie op het gebruik van het Engels mee te nemen als onderdeel van de beleidsreactie op het definitieve advies van het Platform Onderwijs2032.

T01825: de toezegging staat nog open.

T01973: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.

T01755: de toezegging staat nog open.

T01756: de toezegging staat nog open, nu de Kamer nog niet geïnformeerd is over de resultaten van de monitoring.

T01754: de deadline wordt verplaatst naar 1 augustus 2017.

T01760: de toezegging staat nog open.

T01762: de toezegging staat nog open. De voortgangsrapportage Lerarenagenda is nog niet ontvangen.

T01763: de deadline wordt verplaatst naar 1 juli 2016.

T01768: de toezegging staat nog open.

T02018: de toezegging is voldaan.

T02064: de toezegging is deels voldaan.

5. Mededelingen en informatie


De griffier van de commissie,
Fred Bergman