Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 oktober 2015
1. 34194

Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), PvdA (Vreeman), D66 (Schnabel) en ChristenUnie (Ester). De fracties van SP (Don), GroenLinks (Lintmeijer) en SGP (Schalk) overwegen nog inbreng te leveren. De voorzitter stelt de overige fracties in de gelegenheid om, uiterlijk maandag 2 november a.s., vragen aan te leveren.

2. 34117

Wet algemeen pensioenfonds

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van SZW van 6 oktober 2015 (34117, C) en wacht de - inmiddels ingediende - novelle (34320) af.

3. T02141

Toezegging Overbrugging verhoging AOW-leeftijd (34.083)

De commissie houdt de bespreking van de brief van de staatssecretaris van SZW van 13 oktober 2015, inzake de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, aan tot 3 november 2015.

4. Inventarisatie gesprekspunten Sociaal-Economische Raad (SER)

De commissie stelt enige onderwerpen voor het gesprek met de SER vast.

5. Mededelingen en informatie

De leden Van de Ven (VVD) en Elzinga (SP) geven te kennen indien mogelijk aanwezig te zullen zijn bij het bezoek van de commissie EMPL van het Europees Parlement aan de Tweede Kamer op 4 november a.s.

6. Rondvraag

Het lid Elzinga (SP) vraagt aandacht voor de recente documenten die zijn verschenen in het dossier 'Toekomst pensioenstelsel' (32043).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren