Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 27 oktober 2015
1.
33712

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen en Van Oosten Strafbaarstelling van acquisitiefraude

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 17 november 2015.

2.
34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 17 november 2015.

3.
34059 / 34138

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

De nadere procedure wordt aangehouden tot het moment waarop de commissie het wetsvoorstel invoering vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI III; 34212) in procedure neemt.

4.
T01902 en T01912

Toezegging toezending contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering (33.750 VI);Toezegging Geuite kritiek op toepassing voorlopige hechtenis meenemen in het kader van VPS-traject en modernisering Wetboek van Strafvordering (33.360)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 30 september 2015 met een schets van de hoofdlijnen van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering (33750 VI, AF) en besluit de toezeggingen T01902 en T01912 als voldaan aan te merken. Desgewenst kunnen fracties de brief betrekken bij de begrotingsbehandeling V&J.

5.
Inventarisatie onderwerpen voor gesprek Hoge Raad op 10 november 2015

De commissie inventariseert de te bespreken onderwerpen voor het gesprek met de Hoge Raad op 10 november 2015. De commissie besluit de door haar aan te dragen onderwerpen te beperken tot de voorgenomen herziening van de bestuursrechtspraak in hoger beroep. Voor dit onderdeel zijn de leden van de commissie BiZa/AZ uitgenodigd om bij het gesprek aan te schuiven.

6.
Inventarisatie onderwerpen voor technische briefing EU-Voorzitterschap op 3 november 2015

De commissie inventariseert de te bespreken onderwerpen voor de technische briefing door de minister van Veiligheid en Justitie op 3 november 2015 over het Nederlandse Voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.

7.
Rondvraag

Op voorstel van de commissievoorzitter besluit de commissie om de Raad voor de rechtspraak uit te nodigen voor een periodiek gesprek op 8 december 2015 in de namiddag. Op een later moment zal worden geïnventariseerd of en zo ja, welke onderwerpen de commissie voor het gesprek wil aandragen.

De commissie besluit om aan de leden die hiervoor benaderd zijn, over te laten of zij gehoor wensen te geven aan het verzoek van de burgemeester van Zutphen om te spreken over het meerjarenplan van de Raad voor de rechtspraak 2015-2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren