Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 3 november 2015
1.
33348

Wet natuurbescherming

De commissie besluit op 10 november 2015 inbreng te leveren voor verslag. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 1 december 2015.

2.
Verantwoorde groei melkveehouderij - 33979

Brief van de staatssecretaris van EZ van 26 oktober 2015 inzake in reactie op brief van 18 september 2015 (verslag schriftelijk overleg 33979, R)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en wacht de behandeling van het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij (34295) af.

3.
Toezeggingen T01606 - Toezegging Meenemen aspecten in evaluatie en zenden brief

Brief van de minister van EZ van 23 oktober 2015 in reactie op brief 23 september 2015 (verslag schriftelijk overleg 34252, C)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

4.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Het lid Dercksen (PVV) geeft aan dat zijn fractie het wenselijk acht de optie van een begrotingsdebat open te houden.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de ambtelijke notitie over de Europese Commissiemededeling inzake de Single Market op 10 november 2015 opnieuw te agenderen.

6.
Rondvraag

Het lid Flierman (CDA) geeft aan dat zijn verzoek - om ambtelijk na te gaan of de minister van Economische Zaken een toezegging heeft gedaan betreffende het betrekken van de Kamer bij het nemen van besluiten inzake de locatie van de te bouwen windmolenparken - is afgehandeld, nu de Rijksstructuurvisie Aanvulling gebied Hollandse Kust op grond van de wet aan de Eerste Kamer wordt aangeboden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer