Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 november 2015
1.
30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Van Bijsterveld), D66 (De Graaf), SP (Köhler), PvdA (Schrijver), GroenLinks (Lintmeijer), ChristenUnie (Bikker) en Van Dijk (SGP).

2.
T01423

Toezegging Evaluatie beperkingen capaciteit (32.467)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 11 november 2015 inzake financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens (32467, H) wensen de leden van de fractie van GroenLinks, bijgevallen door de leden van de fracties van SP en PvdA, in schriftelijk overleg te treden met de minister. Inbreng voor een brief wordt geleverd op 24 november 2015. De toezegging blijft onveranderd openstaan.

3.
Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter wijst op de zojuist binnengekomen brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de door de regering gewenste spoedige behandeling van wetsvoorstel 34321 (Wijziging Wet privatisering ABP in verband met de regeling van een aantal pensioenonderwerpen). Het wetsvoorstel is momenteel nog in behandeling in de Tweede Kamer.

4.
Rondvraag

Het lid Lintmeijer (GroenLinks) geeft aan dat zijn fractie mogelijk een plenair debat over de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (34300 VII) wenst.

5.
Rondvraag

Het lid Van Bijsterveld (CDA) vraagt naar de uitvoering van de motie-Lokin-Sassen c.s. (31570, C). Het wetsvoorstel dat strekt tot opname in de Grondwet van een recht op een eerlijk proces ligt bij de Afdeling advisering van de Raad van State.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman