Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 november 2015
1. T01423

Toezegging Evaluatie beperkingen capaciteit (32.467)

Inbreng voor een brief aan de regering wordt geleverd door de fracties van SP (Köhler), PvdA (Schrijver) en GroenLinks (Lintmeijer). De staf verwerkt alle inbrengen tot een conceptbrief, die wordt rondgestuurd met een reactietermijn tot vrijdag 27 november 2015, 12:00 uur.

2. T01896

Toezegging Wetenschappelijke evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (33.797)

De fractie van de SP wenst in schriftelijk overleg te treden met de regering over de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 november 2015 (33797, H). Inbreng voor een brief wordt geleverd op 1 december 2015. De toezegging blijft open staan.

3. Mededelingen en informatie

Het lid Köhler (SP) informeert naar de voortgang van wetsvoorstel 34105 (Novelle Wet Huis voor klokkenluiders). De commissiegriffier geeft aan dat de reactie van de regering op de in het voorlopig verslag gestelde vragen nog niet is ontvangen. Deze wordt vóór het kerstreces verwacht.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman