Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 november 2015
1. Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa

De commissie bespreekt de conceptbrief aan de regering met inbreng van de fracties van VVD, D66, PvdA en GroenLinks over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa. De fractie van D66 (Stienen) geeft aan aanvullende inbreng te willen leveren. Een aangepaste versie van de conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

2. 32317, FI

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de brief van de minister-president van 17 november 2015 (32317, FI) en besluit deze voor kennisgeving aan te nemen.

3. E110005

Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)

De commissie stelt de conceptbrief aan de regering, met inbreng van de fracties van D66 en SP, ongewijzigd vast.

4. E130015, E130016 en E130017

Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden; Voorstel voor een verordening tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers; Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

5. E150031

Commissiemededeling over de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar de VS onder richtlijn 95/94/EG na het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-362/14 (Schrems)

De commissie bespreekt de procedure voor behandeling van de Commissiemededeling. De fractie van VVD (Swagerman) geeft aan op 1 december 2015 inbreng te zullen leveren voor schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren