Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 november 2015
1. 34272

Erkenning van grensoverschrijdende beroepskwalificaties in de EU-lidstaten

De commissie brengt eindverslag uit en stelt op voorstel van de CDA-fractie, die een stemverklaring overweegt, voor het wetsvoorstel op 1 december 2015 in stemming te brengen.

2. 34264

Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Inbreng voor het (nader voorlopig) verslag wordt geleverd op 15 december 2015. De commissie wenst op 8 december 2015 in de commissie een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel te houden. De fracties leveren vóór donderdag 26 november 2015 namen van potentiële sprekers aan bij de staf. De commissie wenst op 1 december 2015 een voorstel voor het gesprek te bespreken.

3. Mededelingen en informatie

Het lid Ganzevoort (GroenLinks) verzoekt om de nadere kabinetsreactie op de evaluatie van de Wet fusietoets te agenderen in de commissie zodra deze beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman