Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 november 2015
1. 34053

Wet op de jeugdverblijven

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel in januari 2016 plenair te behandelen.

2. 34117, D

De commissie neemt kennis van de brief van 16 november 2015 en zal deze desgewenst betrekken bij de (verdere) behandeling van het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34117) en de novelle Wet algemeen pensioenfonds (34320). De novelle zal in de Tweede Kamer naar verwachting op 1 december in stemming worden gebracht; in dat geval kan de novelle op 8 december 2015 voor procedure geagendeerd worden.

3. Gevolgen lage rente en ultimate forward rate (ufr) voor de financiële postitie van pensioenfondsen

De commissie besluit het op 8 december 2015 geplande mondeling overleg met de staatssecretaris van SZW te verplaatsen - eventueel tot na het kerstreces - , zodat ook de minister van Financiën bij dit gesprek aanwezig kan zijn. Mogelijk maakt de fractie van 50PLUS van de gelegenheid gebruik om alsnog inbreng te leveren - uiterlijk vrijdag 27 november - voor schriftelijk overleg.

4. Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Rinnooy Kan en Schnabel over de deeltijdfactor bij de aftoppingsgrens voor pensioengevend loon

De leden van de CDA-fractie stellen voor de conceptbrief over de pensioenaftopping op een punt aan te passen en sluiten zich aan bij de gestelde vragen. De staf verneemt uiterlijk donderdag 26 november of de brief ook namens de leden van de SP-fractie verstuurd kan worden.

5. Rondvraag

- Het lid Kok (PVV) informeert welke wetsvoorstellen mogelijk nog plenair behandeld moeten worden voor het kerstreces; het gaat daarbij om de Wet algemeen pensioenfonds (34117), de novelle (34320) en de Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34194).
- Het lid Don (SP) stelt voor om voor het kerstreces een mondeling overleg te organiseren met de staatssecretaris van SZW over de aangehouden motie over het terugdringen van de armoede onder kinderen (motie van het lid Van Apeldoorn c.s., 34300, P). Op 1 december 2015 zal inbreng geleverd worden ter schriftelijke voorbereiding van dit overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren