Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
34117, D

De commissie neemt kennis van de brief van 16 november 2015 en zal deze desgewenst betrekken bij de (verdere) behandeling van het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34117) en de novelle Wet algemeen pensioenfonds (34320). De novelle zal in de Tweede Kamer naar verwachting op 1 december in stemming worden gebracht; in dat geval kan de novelle op 8 december 2015 voor procedure geagendeerd worden.

-
Rondvraag

- Het lid Kok (PVV) informeert welke wetsvoorstellen mogelijk nog plenair behandeld moeten worden voor het kerstreces; het gaat daarbij om de Wet algemeen pensioenfonds (34117), de novelle (34320) en de Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34194).
- Het lid Don (SP) stelt voor om voor het kerstreces een mondeling overleg te organiseren met de staatssecretaris van SZW over de aangehouden motie over het terugdringen van de armoede onder kinderen (motie van het lid Van Apeldoorn c.s., 34300, P). Op 1 december 2015 zal inbreng geleverd worden ter schriftelijke voorbereiding van dit overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren