Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34.194)

-
Rondvraag

- Het lid Kok (PVV) informeert welke wetsvoorstellen mogelijk nog plenair behandeld moeten worden voor het kerstreces; het gaat daarbij om de Wet algemeen pensioenfonds (34117), de novelle (34320) en de Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34194).
- Het lid Don (SP) stelt voor om voor het kerstreces een mondeling overleg te organiseren met de staatssecretaris van SZW over de aangehouden motie over het terugdringen van de armoede onder kinderen (motie van het lid Van Apeldoorn c.s., 34300, P). Op 1 december 2015 zal inbreng geleverd worden ter schriftelijke voorbereiding van dit overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren