Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 november 2015
1. 34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

De commissie stelt het nader voorlopig verslag vast.

2. E130055

Voorstel voor een richtlijn inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de SP-fractie (Wezel)

3. Gesprek met de Raad voor de rechtspraak op 8 december 2015

De commissie stemt in met de door de Raad voor de rechtspraak aangedragen onderwerpen voor het periodieke overleg op 8 december a.s.

De SP-fractie (Ruers) wenst aanvullend nog te spreken n.a.v. het opiniestuk in Tegenlicht: de rechterlijk organisatie tegen het licht.

De commissie besluit tot het houden van een technische briefing over de KEI-wetsvoorstellen. Dit gaat plaatsvinden op het moment waarop KEI III in behandeling wordt genomen.

4. T02155

Toezegging Risicoanalyse begroting Veiligheid en Justitie (34.300)

De commissie wenst aangeboden stukken ter nakoming van toezegging T02155 Risicoanalyse begroting Veiligheid en Justitie te betrekken bij de begrotingsbehandeling van V&J, voorzien op 14/15 december 2015.

5. 34207

Tegengaan berekenen van dubbele bemiddelingskosten

De commissie stelt de brief aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake het wetsvoorstel tegengaan berekenen van dubbele bemiddelingskosten vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren