Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 november 2015
1. 34319

Novelle wet verbetering wanbetalersmaatregelen in verband met behoud voormalige wettelijke reserves Zfw

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk, tezamen met het voorstel Verbetering wanbetalersmaatregelen (33683).

2. Besluit taakuitoefening IGZ

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 8 juli 2015 (33149, A)

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd door de SP-fractie (Don). De conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie.

3. Planning wetsvoorstel invloed verzekerden

Brief van de minister van VWS van 16 november 2015 (31765, C)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 16 november. De conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer