Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 1 december 2015




1.
34190

Verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 december 2015.

2.
34262

Elektronisch deponeren van bescheiden in het handelsregister

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3.
Besluit tot toepassing van de Rijkscoƶrdinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid

Brief van de minister van EZ van 13 november 2015 (Kamerstukken I/II 33561, D/22)

Gelet op de reactietermijn van artikel 3.35, negende lid, van de Wet ruimtelijke ordening besluit de commissie de minister van EZ per brief te laten weten, dat zij het voorliggende besluit tot toepassing van Rijkscoƶrdinatieregeling - alsmede de vraag naar het verlenen van parlementaire instemming met dat besluit - wenst te betrekken bij het plenaire debat over het wetsvoorstel STROOM (34199), dat naar verwachting zal plaatsvinden op 21/22 december 2015.

4.
Toestemming gebruik cookies

Verslag schrifelijk overleg (33902, G)

De commissie besluit de brief van 5 maart 2015 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer