Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32.600) (T01603)

-
T01603

Toezegging Evaluatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32.600)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2015 inzake aanbieding eindrapport wetsevaluatie WNT 2013-2015 (32600, O) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01603 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman