Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 december 2015
1.
34232

Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie

De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel nog op 22 december 2015 als hamerstuk af te doen.

2.
34263 (R2055)

Belastingregeling Nederland Sint Maarten

De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel nog op 22 december 2015 als hamerstuk af te doen.

3.
C, AD

brief van de minister van Financiën van 27 november 2015 inzake verkoop ASR

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Financiën van 27 november 2015 en besluit de behandeling op te schorten tot na de behandeling in de Tweede Kamer. Een algemeen overleg is voorzien op 28 januari 2016.

4.
T01958

Toezegging Toezending uitwerking toekomstperspectief pensioenen in eigen beheer (33.752 / 33.753 / 33.754 / 33.755)

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 17 december 2015 (33752, AB) en besluit de behandeling hiervan op te schorten tot na de behandeling in de Tweede Kamer.

5.
33957, E

De commissie neemt de brief van de minister van Financiën van 8 december 2015 (33957, E) inzake kostenkader van DNB en AFM voor 2016 voor kennisgeving aan.

6.
T02166

Toezegging Duiding proefschrift offshore vennootschappen (34.300)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Financiën van 17 december 2015 (34300, W) en besluit naar aanleiding daarvan in schriftelijk overleg te treden. De SP-fractie (Köhler) zal hiervoor op 19 januari a.s. inbreng leveren.

De toezegging (T02166) kan nog niet als voldaan worden geregistreerd.

7.
E150033

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel

De commissie wacht vooralsnog de behandeling in de Tweede Kamer af, maar wenst over de onderhandelingen uitgebreid geïnformeerd te worden door het kabinet.

8.
Artikel 13 conferentie

De commissie bespreekt de ingekomen uitnodiging voor deelname aan de artikel 13 conferentie op 17 februari a.s. De leden Postema (PvdA), Rinnooy Kan (D66), Van Apeldoorn (SP) en Van de Ven (VVD) hebben interesse om hieraan deel te nemen, indien hun agenda het toelaat. Dit agendapunt wordt 19 januari a.s. wederom geagendeerd voor de definitieve inventarisatie.

9.
Rondvraag

Het lid Rinnooy Kan (D66) informeert de commissie dat hem een petitie is aangeboden over wetsvoorstel 34036 deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Deze wordt door de plv. griffier naar de overige commissieleden gedistribueerd.

Op voorstel van het lid Sent (PvdA) zal de staf nagaan of het Centraal Plan Bureau (CPB) eind februari 2016 in de commissie verheldering zou kunnen verschaffen over enkele gebruikte modellen. Ter voorbereiding hierop zal de commissie op 19 januari 2016 enkele vragen inventariseren en naar het CPB laten doorleiden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren