Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 december 2015
1.
T02023

Toezegging Informeren Kamer inzake onderhandelingen en aanpassen verdrag Marokko (33.162)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van SZW van 15 december 2015 over het bilateraal socialezekerheidsverdrag met Marokko (33162, N) en wacht vooralsnog verdere besluitvorming in de Tweede Kamer af.

2.
T02087

Toezegging Onderzoek DNB (33.972)

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van SZW van 17 december 2015 over het kabinetsstandpunt inzake wijziging van het risicoprofiel van pensioenfondsen (33972, S) en besluit deze brief te betrekken bij het op 19 januari 2016 geplande mondeling overleg over de huidige problemen van de pensioenfondsen als gevolg van de lage rente / UFR.

3.
Rondvraag

Naar aanleiding van een opmerking van het lid Schnabel (D66) meldt het lid Kok (PVV) dat het mondeling overleg over het terugdringen van armoede onder kinderen hem niet ontgaan is, en dat hij graag kennisneemt van het verslag.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren