Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 januari 2016
1. 34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

De commissie zal verslag uitbrengen, met enkele resterende vragen van de fractie van de SP (Wezel). De commissie besluit het plenaire debat in te plannen, wanneer de nota n.a.v. het verslag is ontvangen.

2. T02103

Toezegging Toezenden aan de Kamer van de richtsnoeren van het College bescherming persoonsgegevens (33.662)

De toezegging (T02103) kan als voldaan worden geregistreerd.
De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 12 januari 2016 (33662, E) voor kennisgeving aan.

3. T01851

Toezegging Informeren monitors taakstelling openbaar ministerie (33.750 VI)

De toezegging (T01851) kan als deels voldaan worden geregistreerd.
De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 6 januari 2016 (34300VI, P) voor kennisgeving aan.

4. T02162 en T02167

Toezegging Profiel Korpschef (30.880 / 32.822); Toezegging Voortgang vorming Nationale Politie (30.880 / 32.822)

De toezeggingen (T02162 en T02167) kunnen als voldaan worden geregistreerd.
De commissie neemt de brieven van de minister van Veiligheid en Justitie van 23 november 2015 (30880/32822 W) en 8 december 2015 (30880/32822 Y) voor kennisgeving aan.

5. Mededelingen en informatie

De Kamerleden wensen geen specifieke onderwerpen aan te dragen voor de technische briefing Raad voor de rechtspraak over KEI-wetsvoorstellen, die op 26 januari, 15.30-16.30 uur plaatsvindt.

6. Rondvraag

Het lid Ruers (SP) overweegt de commissie binnenkort voor te stellen een beleidsdebat over de positie van de rechterlijke macht binnen de Trias Politica te houden


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren