Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 januari 2016
1.
34228

Energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders

De commissie stelt voor op 16 februari 2016 het voorbereidend onderzoek te houden.

2.
T02073

Toezegging Transformeren bedrijfspanden naar woonruimte (32.769 / 33.966)

De fractie van de PVV laat uiterlijk 27 januari 2016, 12:00 uur, weten of zij nog inbreng wenst te leveren voor een brief aan de regering. Zo niet, dan wordt de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 december 2015 inzake transformatiecijfers van utiliteitsgebouwen naar woonruimte (32769/33966, L) voor kennisgeving aangenomen en toezegging T02073 als voldaan aangemerkt.

3.
T02077

Toezegging Toegang tot informatie woningcorporaties (32.769 / 33.966)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 januari 2016 inzake openbaarheid informatie toegelaten instellingen volkshuisvesting (32769/33966, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02077 als voldaan.

4.
T01423

Toezegging Evaluatie beperkingen capaciteit (32.467)

De brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 14 januari 2016 inzake financiƫle evaluatie College voor de Rechten van de Mens (32467, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01423 als voldaan.

5.
Herziening Europese Kiesakte

Een ruime meerderheid binnen de commissie wenst zich aan te sluiten bij de brief aan het Europees Parlement waarin wordt aangegeven dat het voorstel tot herziening van de Kiesakte niet conform de Protocollen 1 en 2 bij het Verdrag van Lissabon aan de Kamer is aangeboden. De fractie van de PvdA laat uiterlijk 27 januari 2016, 12:00 uur, weten of zij zich ook bij deze brief aansluit. De commissie bespreekt op 2 februari 2016 eventuele subsidiariteitsbezwaren tegen het voorstel van het Europees Parlement.

6.
Rondvraag

Het lid Barth (PvdA) vraagt of het mogelijk is het plenaire debat over de Novelle Wet Huis voor Klokkenluiders (34105) en de heropening van het debat over het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders (33258) geheel of gedeeltelijk naar 16 februari 2016 te verplaatsen. Dit blijkt lastig te zijn, waarop het lid Barth haar verzoek intrekt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman