Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 26 januari 2016
1.
E160001

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en ten aanzien van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS)

De commissies zien af van schriftelijk overleg over het voorstel.

2.
E150045

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bestrijding van terrorisme en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding

De commissies zien af van schriftelijk overleg over het voorstel.

3.
E120003 en E120004

Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Brief inzake EU-pakket bescherming persoonsgegevens; EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiƫle en justitiƫle autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11)

De commissies nemen de brief d.d. 19 januari 2016 inzake rapportage EU-regelgeving gegevensbescherming vierde kwartaal 2015 (33169, AE), het verslag van een schriftelijk overleg d.d. 15 januari 2016 inzake ontwerprichtlijn en -verordening gegevensbescherming (33169, AD) en de brief d.d. 7 januari 2016 inzake EU-pakket bescherming persoonsgegevens (33169, AC) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren