Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 februari 2016
1.
34105/33258

Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

Naar aanleiding van de brief van de initiatiefnemers van 12 februari 2016 inzake deze voorstellen (34105/33258, F) en van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 februari 2016 inzake benadelingsbescherming (34105/33258, G) stelt de commissie in meerderheid de Kamervoorzitter voor op 1 maart 2016 een derde termijn over de wetsvoorstellen te houden en dezelfde dag te stemmen.

2.
34373

Wet doorstroming huurmarkt 2015

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 8 maart 2016 te houden.

3.
34156

Initiatiefvoorstel-Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren

De commissie brengt eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 22 maart 2016 plenair te behandelen.

4.
Toezeggingen T01671 en T01737

Toezegging Analyse varianten doorvoeren huurverhoging (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407); Toezegging Onderzoek naar fiscaal alternatief voor huurverhoging op grond van inkomen (33.129 / 33.330)

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 februari 2016 inzake voors en tegens fiscale variant inkomensafhankelijke huurverhoging (33129/33330/33405/33407/34373, A) besluit de commissie dat op 1 maart 2016 inbreng voor schriftelijk overleg met de minister wordt geleverd.

5.
34228

Energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), PVV (Van Weerdenburg) en SP (Ruers).

6.
E150049

Voorstel voor een richtlijn betrefende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

De commissie heeft geen behoefte het voorstel in behandeling te nemen. Zij wenst het wel onder de aandacht van de commissie VWS te brengen.

7.
Rondvraag

Het lid Lintmeijer (GroenLinks) oppert dat de commissie naar de samenhang in het ZBO-beleid zou kunnen kijken. Daartoe wordt niet besloten; verwezen wordt naar de eerdere besluitvorming met betrekking tot het POC-rapport (zie KA 20 september 2015).

Het lid Schouwenaar (VVD) vraagt of nu besloten is een expertmeeting over wetsvoorstel 34373 te houden. Dat blijkt niet het geval te zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman