Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34.373)

-
34373

Wet doorstroming huurmarkt 2015

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 8 maart 2016 te houden.

-
Toezeggingen T01671 en T01737

Toezegging Analyse varianten doorvoeren huurverhoging (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407); Toezegging Onderzoek naar fiscaal alternatief voor huurverhoging op grond van inkomen (33.129 / 33.330)

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 februari 2016 inzake voors en tegens fiscale variant inkomensafhankelijke huurverhoging (33129/33330/33405/33407/34373, A) besluit de commissie dat op 1 maart 2016 inbreng voor schriftelijk overleg met de minister wordt geleverd.

-
Rondvraag

Het lid Lintmeijer (GroenLinks) oppert dat de commissie naar de samenhang in het ZBO-beleid zou kunnen kijken. Daartoe wordt niet besloten; verwezen wordt naar de eerdere besluitvorming met betrekking tot het POC-rapport (zie KA 20 september 2015).

Het lid Schouwenaar (VVD) vraagt of nu besloten is een expertmeeting over wetsvoorstel 34373 te houden. Dat blijkt niet het geval te zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman