Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 maart 2016
1.
33972, U

Verslag mondeling overleg over de gevolgen van de lage rente en de ultimate forward rate (ufr) voor de financiële positie van pensioenfondsen

De commissie besluit de staatssecretaris van SZW en de minister van Financiën naar aanleiding van het mondeling overleg van 19 januari 2016 schriftelijk enkele vragen voor te leggen. Het concept van de commissiebrief wordt op 8 maart 2016 ter bespreking geagendeerd.

2.
T01583

Toezegging Monitoren nieuwe wijze van inburgering (33.086)

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 8 februari 2016 over de ontwikkeling van het aanbod van inburgeringscursussen sinds de wijziging van de Wet inburgering per 1 januari 2013 (EK 33.086, I) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.

3.
33610, N

De commissie besluit de bespreking van het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën van 16 februari 2016 over de effecten van pensioenaftopping voor deeltijders (EK 33.610, N) op een later tijdstip opnieuw te agenderen, in afwachting van de bevindingen van de leden van de fractie van D66 over de geschetste problematiek.

4.
33981, H

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie besluit de staatssecretaris van SZW naar aanleiding van de brief van 23 februari 2016 over voortgang vereenvoudiging Participatiewet/ Wet banenafspraak (EK 33.981, H) een korte schriftelijke reactie voor te leggen. De conceptbrief wordt op 8 maart 2016 ter bespreking geagendeerd.

5.
Rondvraag

De heer Van Rooijen verzoekt de griffier na te gaan wanneer de bij het debat over het Algemeen pensioenfonds toegezegde nadere informatie verwacht kan worden over het onderwerp waardeoverdracht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren