Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 maart 2016
1. 34145

Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Inbreng wordt geleverd door de leden van de fracties van het CDA (Van Rij), de SP (Wezel) en de PvdA (Beuving).
Er zal aan de andere fracties de gelegenheid geboden worden om zich bij deze vragen aan te sluiten.

2. 33582

Verruiming bevoegdheid burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. 34059 / 34138 / 34212

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

De commissie besluit het nader voorlopig verslag vast te stellen.

4. E150039, E150040, E150041, E150042 en E150043

Commissiemededeling: Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten; Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen; Voorstel voor een verordening betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten in de interne markt; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

De fractie van de SP (het lid Gerkens) levert inbreng voor een schriftelijk overleg met de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog. De brief zal eveneens in afschrift aan de regering worden verzonden met het verzoek te reageren.
De conceptbrief wordt per e-mail rondgestuurd in de commissie, zodat andere fracties zich desgewenst kunnen aansluiten bij de vragen.

5. Informeel gesprek met de Nederlandse Orde van Advocaten

De commissie besluit de voorgestelde datum (19 april 2016) voor het informeel gesprek met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) te handhaven en kan zich vinden in de gespreksonderwerpen die de NOvA voorstelt.

6. Rondvraag

Op verzoek van het lid Ruers (SP) zal ambtelijk worden nagegaan wanneer de Eerste Kamer de reactie van de regering (in brief van 30 november 2015 toegezegd, zie kamerstuk 34 300 VI, H) op de rapporten van de commissie Wolfsen en de commissie Barkhuysen tegemoet kan zien.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren