Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 29 maart 2016
1.
34248

Herpositionering zelfstandige bestuursorganen CBS

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 26 april 2016.

2.
34329

Implementatie aanbestedingsrichtlijnen voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden en concessierichtlijn

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 19 april 2016.

3.
Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 4 maart 2016 in reactie op brief van 11 februari 2016 (verslag schriftelijk overleg 33186, I)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). Een gezamenlijke conceptbrief, dit is inclusief vragen over de brief van de minister van EZ inzake het ACM-jaarverslag 2015 (27879, D), zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
ACM-jaarverslag 2015

Brief van de minister van EZ van 15 maart 2016 inzake reactie op ACM-jaarverslag 2015 (27879, D)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). Een gezamenlijke conceptbrief, dit is inclusief nadere vragen over de evaluatie Autoriteit Consument en Markt (33186, I), zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5.
Conceptbrief LOFAR-project

De commissie besluit de conceptbrief te versturen zoals deze geagendeerd staat.

6.
Toezegging T02171 - De Kamer informeren over de uitkomsten van de klimaatconferentie in Parijs en de gevolgen daarvan voor Nederland

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&M van 24 maart 2016 (31793, A)

De commissie besluit op 12 april 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
Voorts besluit de commissie toezegging T02171 als voldaan te beschouwen.

7.
MKB-financiering

Brief van de minister van Economische Zaken van 25 maart 2016 in reactie op brief van 8 maart 2016 (verslag schriftelijk overleg 32637, F)

De commissie besluit de brief van 25 maart 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

8.
Rondvraag

Het lid Dercksen (PVV) geeft aan vragen te willen stellen aan de staatssecretaris van EZ over bejaagbare soorten die onder het provinciale faunabeheerplan vallen. Hij zal de commissie EZ voorzien van informatie hieromtrent. Het punt wordt als agendapunt opgevoerd bij de commissievergadering van 5 april 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer