Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 26 april 2016
1. Werkbezoek Caribisch deel van het Koninkrijk april 2016

De delegatie geeft een korte mondelinge terugkoppeling van het werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk van 16-24 april 2016. Voorts besluit de commissie dat de delegatie op 17 mei 2016 een uitgebreide terugkoppeling zal geven over het werkbezoek. De commissie is voornemens op 24 mei 2016 woordvoerders gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van BZK ter voorbereiding op het beleidsdebat op 21 juni 2016 over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

2. T01156

Toezegging Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957)

De commissie bespreekt de brief van de bewindslieden van OCW d.d. 12 april 2016 inzake voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland (32419 / 31957, Q). Fracties kunnen de brief desgewenst betrekken bij het beleidsdebat met de minister van BZK op 21 juni 2016. De status van toezegging T01156 blijft ongewijzigd (openstaand).

3. T01222

Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK d.d. 20 april 2016 inzake aanbieding voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten (34300 IV, J). Fracties kunnen de brief desgewenst betrekken bij het beleidsdebat met de minister van BZK op 21 juni 2016. De status van toezegging T01222 blijft ongewijzigd (openstaand).

4. Mededelingen en informatie

Het lid Kok (PVV) vraagt wanneer de kabinetsreactie op het rapport van de evaluatiecommissie Spies aan de Kamer zal worden gezonden. De heer Kok benadrukt hierbij het belang van een tijdige ontvangst van het kabinetsstandpunt vóór het beleidsdebat op 21 juni 2016 evenals een kabinetsstandpunt dat ook door de BES-eilanden wordt gedragen. De minister van BZK heeft eerder toegezegd dat het kabinetsstandpunt zodanig tijdig beschikbaar komt dat behandeling voor het zomerreces in beide Kamers mogelijk is, zonder een concrete datum te noemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman