Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 mei 2016
1.
34403

Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

De commissie stelt voor op 31 mei 2016 het voorbereidend onderzoek te houden.

2.
34314

Selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), SP (Ruers) en PvdA (Verheijen).

3.
32550

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De commissie stelt de Kamervoorzitter voor op 28 juni 2016 de plenaire behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten.

4.
33328

Initiatiefvoorstel-Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid

De commissie bespreekt een voorstel voor een expertmeeting en stelt een format daarvoor vast, alsmede de gewenste sprekers. De bijeenkomst wordt op 7 juni 2016 gepland. Belanghebbenden/deskundigen die niet worden uitgenodigd als spreker kunnen een position paper insturen.

5.
Staat van de Volkhuisvesting / toezegging T02074

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister wordt geleverd door de fractie van de SP (Köhler).

6.
34228

Ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (Besluit energieprestatievergoeding huur)

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 5 april 2016 inzake antwoorden op vragen over het Ontwerpbesluit omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (34228, E) wenst de fractie van de SP nader met de minister in overleg te treden. Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd op 7 juni 2016.

7.
Toezeggingenrappel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 april 2016 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34300 VII, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin opgenomen toezeggingen beslist de commissie als volgt:

Rappel:

T01605: de toezegging staat momenteel op 'deels voldaan'. Er is geen aanleiding deze status te wijzigen.

T02030: de toezegging staat nog open.

T02047: de toezegging staat momenteel op 'deels voldaan'. Er is geen aanleiding deze status te wijzigen.

T02049: de toezegging staat nog open.

T02109: de commissie verschuift de deadline van de toezegging naar 1 juli 2016.

T02048: de commissie besluit de toezegging als 'legisprudentie' aan te merken.

T02108: de toezegging staat nog open.

Vooruitblik:

T01604: de toezegging is voldaan.

T01602: de commissie verschuift de deadline van de toezegging naar 1 juni 2017.

T02180: de staf doet ambtelijk navraag naar de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Van Weerdenburg (PVV) over het onderzoek naar de kosten van het organiseren van een referendum.

8.
Toezeggingenrappel Wonen en Rijksdienst

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 26 april 2016 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34300 XVIII, B) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin opgenomen toezeggingen beslist de commissie als volgt:

T01831: de commissie verschuift de deadline van de toezegging naar 1 juni 2016.

T01833: de commissie verschuift de deadline van de toezegging naar 1 juni 2016.

T02074: de commissie verschuift de deadline van de toezegging naar 1 juni 2017.

T02075: de commissie verschuift de deadline van de toezegging naar 1 juni 2016.

T02076: de commissie verschuift de deadline van de toezegging naar 1 juli 2016.

9.
Toezegging T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

De brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 26 april 2016 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen, voor zover deze op toezegging T01237 ziet (34300 V, E), wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01237 staat nog open.

10.
Toezegging T01604

Toezegging Spreken met werknemersorganisaties (32.600)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 april 2016 inzake raadplegen werknemersorganisaties in het kader van de uitbreiding van de personele reikwijdte van de WNT (32600, P) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01604 als voldaan.

11.
C

Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 29 april 2016 inzake Verkoop Koninklijke Nederlandse Munt (C, AE) te agenderen in een gezamenlijke vergadering van de commissies Binnenlandse Zaken en Financiën op 24 mei 2016.

12.
C

Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 11 mei 2016 inzake toekomstplannen Holland Casino (C, AF) te agenderen in een gezamenlijke vergadering van de commissies Binnenlandse Zaken en Financiën op 24 mei 2016.

13.
33258 en 34105

Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105); Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

De commissie neemt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2016 inzake uitvoering motie-Bikker c.s (33258/34105, L) voor kennisgeving aan.

14.
Rondvraag

Het lid Van Weerdenburg (PVV) verzoekt de vergaderingen van deze commissie niet tegelijk met die van de commissie I&A/JBZ te plannen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman